Cerita Wayang Bima Dalam Bahasa Jawa

Author:

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya cerita wayang bima dalam bahasa jawa, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai cerita wayang bima dalam bahasa jawa. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

abizar al khalifi suwarno cerita wayang mahabharatabima bungkus

ringkasan cerita bima suci dalam bahasa jawa​

Pertanyaan: ringkasan cerita bima suci dalam bahasa jawa​

Jawaban:

Ing kraton Amarta, Pandawa dirundung duka amarga lungane Bima kang sawise antuk ilmu kasampurnan ora mbalik ing kraton nanging malah ngilang ora ngerti panggonane saliyane kuwi uga disusul lungane Arjuna kang tanpa pamitan marang dulur-dulure. Kadadeyan iki bakal mbahayakake kaslametane negara. Ora suwi banjur ana pawongan teka yaiku Patih Tambak Ganggeng kang nglaporake anane musuh kang bakal nyerang Negara Amerta. Sabanjure Puntadewa ngutus ngadhepi serangan musuh. Sajrone paparangan para putra Pandawa kuwalahan ngadepi raja sabrang kang disengkuyung prajurit Astina, kabeh diserang nganti tiba ora ngerti cebloke. Dene prajurit liyane kocar-kacir nylametna awake dhewe.

Ing khayangan Jonggring Saloka, Batara Guru nguwatirake panggone Bimasuci kang ngajarake ilmu kasampurnan. Kadadeyan iki bakal ngurangi eksistansi panggone lan kalungguhane para dewa. Amarga mlajari ilmu kasampurnan luwih jero, manungsa ora maneh gelem nyembah lan bekti marang dewa. Kanggo kuwi Batara Guru ngutus para prajurit Dewa kanggo ngusir Bimasuci saka perapaane. Kang nrima utusan sabanjure lan sing budhal yaiku kang dipimpin Batara Bayu, Brama, Endra, dll.

Ing tengah alas Arjuna ngrasa duka nggoleki kaberadaane Bima kang sawise antuk ilmu kasampurnan ora mulih nanging malah lunga ora ngerti dununge. Saka saran Semar Arjuna diutus lunga ing wilayah Astina mengko bakal nemokake neng endi dununge Bima.

cerita wayang Bima bungkus dalam bahasa Jawa​

Pertanyaan: cerita wayang Bima bungkus dalam bahasa Jawa​

Jawaban:

Wayang Bima Bungkus

Bima, salah siji ksatria wicaksana ing cerita wayang, lagi maksih mbegiaken lawan ing hutan kang luwih awak. Ing tengah hutan, beliau ketemu karo raksasa sing garang tumrap Buta Kala. Buta Kala iku kuat banget lan menakutkan, nanging Bima ora padha awak.

Mereka duwe tandingan sing gawir. Bima nggunakake daya lan wicaksanane kanggo ngalahake raksasa iki. Walau Buta Kala duwe macem-macem trik jahat, Bima ora nekad. Beliau nggunakake kecerdasane lan keberanianné kanggo ngatasi tantangan.

Sawisé tandingan kang digodhong, Bima akhire bisa nyuda Buta Kala. Warga desa sing ngerti babagan tandingan iku nggoleki Bima karo sebutan “Bima Bungkus” karna beliau bisa mbungkus Buta Kala kanthi kekuatan lan keberanian.

Kemenangan iki nggawe Bima menerusake petualangane kanggo ngrindhes lan ngrangsang wong-wong saka badhe kaget. Kekuatan, kecerdasan, lan keberanian Bima maringi dadi ksatria pilihan sing arep ngulati wong sing perlu.

Bagaimana gaya bahasa cerita wayang bima bungkus?​

Pertanyaan: Bagaimana gaya bahasa cerita wayang bima bungkus?

Jejer Ngastina. Duhkitaning Prabu Pandu lan Dewi Kunti jalaran lahire ponang jabang bayi kang awujud bungkus. Tan ana sanjata kang tumawa kanggo mbedah bungkus. Kurawa uga melu cawe-cawe arsa mecah bungkus, sanadyan amung lelamisan, bakune arsa nyirnaaken si bungkus. Wisiking dewa sang bungkus den bucal ing alas Krendawahana..

jejer hastina. sangat berduka prabu pandu dan dewi kunti karena kelahiran anak jabang bayi yang ebrwujud terbungkus. tak ada senjata yang mampu untuk memecah bungkus. kurawa juga ikut membantu selalu ingin mecah bungkus walopun cuma omong doangan saja, malah tujuan utamanya penegn membunuh snag bayi itu sendiri. dapat wangsit dewata bayi bungkus dibuang di hutan krendawahana
Ing pertapan Wukir Retawu Bagawan Abiyasa kasowanan Raden Permadi kang kaderekaken repat punakawan. “Kanjeng Eyang, kadi pundi nasibipun Kakang Bungkus, sampun sawetawis warsa mboten wonten suraos ingkang sae,
“.
Si Bungkus tumakon marang Sang

datanglah bhatara narada,
si bungkus bertanya pada sang kabayadewa,”heeem, aku ini siapa?
“Perkencong, perkencong waru doyong, ngger, sira kuwi sejatine putra nomor loro ratu ing Amarta Prabu Pandudewanata. Sira lahir awujud bungkus, lan kersaning dewa sira kudu dadi satriya utama…, lan sira tak paringi tetenger Bratasena ya ngger…”

perkencong perkencong waru doyong, ngger kamu itu sejatinya putra nomer dua dari raja dimarta prabu pandu dewanata. kamu lhir berwujud bungkus, dan kemauan dewata kamu menjadi satria utama, dan kamu kukaish nama bratasena ya ngger”

Rawuhipun Ratu saking Tasikmadu kang nyuwun senjata pitulungan marang Bratasena kinen nyirnakaken raja raseksa aran Kala Dahana, Patih Kala Bantala, Kala Maruta lan Kala Ranu. Para raseksa sirna. Sekakawan kekiatan saking raseksi wau nyawiji marang Raden Bratasena, inggih punika kekiatan Geni, Lemah, Angin lan Banyu.

cerita wayang Bima Bungkus dalam bahasa tegal

Pertanyaan: cerita wayang Bima Bungkus dalam bahasa tegal

Jejer Ngastina. Duhkitaning Prabu Pandu lan Dewi Kunti jalaran lahire ponang jabang bayi kang awujud bungkus. Tan ana sanjata kang tumawa kanggo mbedah bungkus. Kurawa uga melu cawe-cawe arsa mecah bungkus, sanadyan amung lelamisan, bakune arsa nyirnaaken si bungkus. Wisiking dewa sang bungkus den bucal ing alas Krendawahana..

jejer hastina. sangat berduka prabu pandu dan dewi kunti karena kelahiran anak jabang bayi yang ebrwujud terbungkus. tak ada senjata yang mampu untuk memecah bungkus. kurawa juga ikut membantu selalu ingin mecah bungkus walopun cuma omong doangan saja, malah tujuan utamanya penegn membunuh snag bayi itu sendiri. dapat wangsit dewata bayi bungkus dibuang di hutan krendawahana

Ing pertapan Wukir Retawu Bagawan Abiyasa kasowanan Raden Permadi kang kaderekaken repat punakawan.  “Kanjeng Eyang, kadi pundi nasibipun Kakang Bungkus, sampun sawetawis warsa mboten wonten suraos ingkang sae, bab menika Eyaang, andadosaken duhkitaning Kanjeng Ibu Kunti…”

di pertapaan wukir retawu begawan abyasa kedatangan raden permadi yang dikuti oleh punakawan.
“kakek bagaimana nasib kakak bungkus, sudah sampe beberapa tahun tak ada kabar baik mengenai ini eyangg, menjadikan dukanya ibu kunti”

Tartamtu Sang Winasis kang pancen luber ing pambudi sampun pirsa apa kang dadi lakon.
“Putuku nggeeer, Permadi, mangertiya jer kakangmu nembe nglakoni karmane, ing tembe kakangmu Si Bungkus bakal dadi satriya utama, lan bakal oleh apa kang sinebut wahyu jati…”

tentu saja sang winasis yang emmang dipenuhi oleh budi luhur sudah mengetahui apa yang jadi lelakon.
“cucuku ngger, permadi, mengertilah kalo kakakmu lagi menjalani karmanya, di kemudian hari kakamu si bungkus akan jadi satria utama dan bakal emndapat apa yang disebut wahyu jati”

Anane Si Bungkus ndadekake gegering suralaya. Bumi gonjang ganjing kadya binelah, samodra asat.
Ing Suralaya, Batara Guru nimbali Gajahsena, putra sang batara kang awujud gajah, kinen mecah si bungkus saengga dadi sejatining manungsa. Sang Guru ugi angutus Dewi Umayi kinen nggladhi kawruh babagan kautaman marang si bungkus.

adanya bungkus menjdikan gegernya suralaya. bumi gonjang ganjing seperti dibelah. lautan menjadi kering. di suralaya batara guru memanggil gajah sena putra sang batara yang berwujud gajah untuk memecah si bungkus sehingga menjadi sejatining menungso. sang guru juga mengutus dewi umayi untuk melatih tentang kautaman kepada si bungkus

Purna anggennya peparing ajaran marang si bungkus, Dewi Umayi aparing busana arupa cawat bang bintulu abrit, ireng, kuning, putih, pupuk, sumping, gelang, porong, lan kuku Pancanaka.

setelah memebrikan pengajaran kepada si bungkus, dewi umayi memberikan buana berupa cawet bang bintulu merah, itam, kuning, putih, pupuk, sumping, gelang, porong dan kuku pancanaka.

Salajengipun, Gajahsena mbuka bungkus. Pecahing bungkus dados sapatemon kekalihipun, kagyat dados lan perangipun. Binanting sang Gajahsena. Sirna jasad sang gajah. Roh lan daya kekiatanipun manjing jroning angga sang bungkus.

selanjutnya gajahsena membuka bungkus, pecahnya bungkus jadi ktemunya keduanya, kaget lalu terjadi perang. dibantinglah gajah sena. sirna jasah gajah. roh dan daya kekuatanya manjing dalam badan si bungkus

Praptene Betara Narada.
Si Bungkus tumakon marang Sang Kabayandewa, “Heemmm, aku iki sopoh?”

datanglah bhatara narada,
si bungkus bertanya pada sang kabayadewa,”heeem, aku ini siapa?
“Perkencong, perkencong waru doyong, ngger, sira kuwi sejatine putra nomor loro ratu ing Amarta Prabu Pandudewanata. Sira lahir awujud bungkus, lan kersaning dewa sira kudu dadi satriya utama…, lan sira tak paringi tetenger Bratasena ya ngger…”

perkencong perkencong waru doyong, ngger kamu itu sejatinya putra nomer dua dari raja dimarta prabu pandu dewanata. kamu lhir berwujud bungkus, dan kemauan dewata kamu menjadi satria utama, dan kamu kukaish nama bratasena ya ngger”

Rawuhipun Ratu saking Tasikmadu kang nyuwun senjata pitulungan marang Bratasena kinen nyirnakaken raja raseksa aran Kala Dahana, Patih Kala Bantala, Kala Maruta lan Kala Ranu. Para raseksa sirna. Sekakawan kekiatan saking raseksi wau nyawiji marang Raden Bratasena, inggih punika kekiatan Geni, Lemah, Angin lan Banyu.

cerita wayang srikandi dalam bahasa jawa

Pertanyaan: cerita wayang srikandi dalam bahasa jawa

Dewi wara srikandi yaiku putri prabu drupada neng cempalareja. Wayah remaja putri dheweke ngguru manah nang raden arjuna. Bacut terus dheweke neng jupuk bojo saka arjuna. Asal nguga srikandi ngguru manah nang arjuna. Wayah pengantin arjuna karo dewi wara sumbadra, srikandi teka ndeleng, dheweke delok panggawe menyang-2 pengantin kuwi, kegereta srikandi pingin dadi manten.

Home » cerita srikandi dalam bahasa jawa » cerita wayang bahasa jawa srikandi » Kisah » Cerita Wayang Srikandi Dalam Bahasa Jawa
Cerita Wayang Srikandi Dalam Bahasa Jawa
Diposting oleh Faiz Pratama di 11.30
Cerita wayang srikandi dalam bahasa jawa – Dewi wara srikandi yaiku putri prabu drupada neng cempalareja. Wayah remaja putri dheweke ngguru manah nang raden arjuna. Bacut terus dheweke neng jupuk bojo saka arjuna. Asal nguga srikandi ngguru manah nang arjuna. Wayah pengantin arjuna karo dewi wara sumbadra, srikandi teka ndeleng, dheweke delok panggawe menyang-2 pengantin kuwi, kegereta srikandi pingin dadi manten.
cerita-wayang-srikandi-dalam-bahasa-jawa
Wos Ugo; Cerita Wayang Bahasa Jawa, Arjuna Pandawa Lima Kang Tampan
Nang siji dina srikandi delok arjuna manah sing diwulangna nang rarasati, gundik sang arjuna, srikandi bacut terus teka ngguru manah nang rarasati. Ning sayekti kekarepan kuwi mung kanggo lantaran wae, ben bisa ketemu karo arjuna.

Panggawe srikandi sing mangkanaa iki dadekne murka dewi drupadi, permaisuri prabu puntadewa, kakang wedok srikandi didelok menawa panggawe srikandi kuwi ora becik.
Dewi wara srikandi dhisik dijambe saka raja prabu jungkungmardea neng negeri parangkubarja, nganti ramanda dewi wara srikandi prabu drupada tergiur tampa jamben kuwi, ning dewi wara srikandi bacut terus nggugat nang raden arjuna, dibelalah srikandi saka arjuna mawa jungkungmardea dipateni saka arjuna. Sakwise kuwi srikandi diperisteri saka arjuna karo kebiyasan kegedhen karo kawinan putera mawa puteri.

Aten-aten srikandi dadi aten-aten lanang, dhemen nang peperangan, diamargakne kuwi dheweke dipangarah puteri prajurit. Nganti periode wektu iki, wedok-wedok sing wani mbabagan mubarang hal sing ora becik, luwih-luwih sing babagan bangsa indonesia dipangarah srikandi.

Srikandi sawong puteri panjaga keamanan negeri madukara, yaiku negeri arjuna. Tembungan-tembungan srikandi enak dirungune lan kebak karo eseman. Wayah dheweke nesu ora kedelok kenesone kuwi, parandene nekakake wedi nang sapa uga.

Srikandi sawong puteri sing seneng nesu, ning keneson kuwi lekas reda. Sinyal menawa dheweke tengah nesu, merujaklah dheweke mawa dipangan sembari ngomong atos ora berkeputusan. Nek banget nesu, ana sinyal memecah barang barang pecah sigar, kabeh manuk perkutut kenduwen arjuna diucul-uculake. Nang wektu srikandi tengah nesu iki, bisa digambarke nang ukara dalang, sing gampang nggumuyokake pandeleng.

Dijero perang baratayudha srikandi diangkat bacut terus panglima perang mungsuh bisma., panglima perang kurawa, nganti bisma tewas sakane,

Srikandi sawong puteri perwira sing sanuli melindungi kebekten bojo, neng periode safe mawa neng periode perang. Jebulnaa menawa dewi srikandi sawong puteri prajurit, ora mung perang nang rutinitas perang, nuli neng nglan perang baratayudha berperang uga dadi prajurit perwira. Sakwise baratayudha srikandi tewas saka aswatama, anak durna, gulune dipenggal wayah dheweke tengah turu nyenyak.

bahasa Jawa Cerita Bima BungkusSecepatnya​

Pertanyaan: bahasa Jawa Cerita Bima Bungkus
Secepatnya

Nyritakake Bima Bungkus sing cekak kanggo Basa Jawa:

Yugane Pandu lan Kunthi lair awujud bungkusan sing matun iku dibucal ing alas Krendahwana, amarga gak onok sijipun pusaks sing bisa mbuka bungkus kuwi. Destarata nganggo akale ngutus anggota Kurawa gawe ethok-ethoke ngewangi mbuka bungkuse, nanging panggah ora iso. Akhire bungkus kuwi iso dibuka karo Gajah Sena sing nduweni wujud liman. Gajah Sena kuwi utusan saka Batara Guru sing wedi kahanane kuwi iso ngobahne khayangan. Bungkus sing pirang taune ora iso dibuka, akhire iso amarga kesaktiane Gajah Sena. Carane yoiku Gajah Sena melbu nang njero bungkus dadi siji karo awak lan jiwane Bima.

Penjelasan:

Cerita tersebut termasuk kedalam cerita Mahabharata yang sering dipentaskan di dalam pewayangan. Kisah ini menceritakan tentang  keluarnya Bima dari bungkus berkat bantuan dari Gajah Sena yang diutus oleh para dewa. Gajah Sena membuka bungkus itu dengan cara bersatu dengan Bima dalam bungkus. Sehingga Bima alias si Werkudara itu dapat keluar dengan selamat.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang sebutkan lima orang tokoh pandawa https://brainly.co.id/tugas/1749601

#BelajarBersamaBrainly

profil singkat wayang bima dalam bahasa jawa

Pertanyaan: profil singkat wayang bima dalam bahasa jawa

Bima (basa Sangskerta: भीम, Bhima) utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa. Miturut Kitab Mahabharata, Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi. Ramané bebisik Bathara Bayu, déwaning angin. 

Kacarita, sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih karo nggendhong Bhima sing isih bayi. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. Awit saking kageté, Bima mrucut saka gendhongan, tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. Anèhé dudu sirahé Bima sing pecah, nanging malah watuné sing ajur mumur. Bima gereng-gereng nangis nggolèki ibuné. Krungu tangisé Bhima iki, macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila, satemah mlayu sipat kuping. Miturut crita pedhalangan, Bima (Werkudara) dilairaké wujud bungkus. Jaman isih cilik urip ing Astina, nanging sakwisé ditundhung déning Korawa, Bima lan sedulur-seduluré dibuwang lang pungkasané bisa babat Alas Mertani. Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang.

Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prejurit. Antareja bisa ambles bumi, kang njaga dharatan. Gatotkaca bisa mabur, kang njaga awang-awang. Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu, kang njaga laut. Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu, yakuwi Bathara bayu dhéwé, Anoman, Liman Situbandha, Garudha Mahambira, Sarpa Nagakuwara, Gunung Maenaka, lan Ditya Jajawreka. Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu, mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin). Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa, Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. Bima ora gelem basa karo sapa waé, kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip. Ing pungkasan crita wayang, Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka.

cerita lahirnya bima dalam versi bahasa jawa

Pertanyaan: cerita lahirnya bima dalam versi bahasa jawa

bima (basa Sangskerta: भीम, Bhima) utawa kang luwih kaloka kanthi jenengWerkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa.

Bab lan Paragraf  [singidaken] 1Lairé Bima2Dasanama3Anak Bojo4Kasektèn5Deleng uga6Pranala njaba

Lairé Bima[sunting | Owah sumber]

Miturut Kitab Mahabharata, Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi. Ramané bebisik Bathara Bayu, déwaning angin.

Kacarita, sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih laro nggendhong Bhima sing isih bayi. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. Awit saking kageté, Bima mrucut saka gendhongan, tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. Anèhé dudu sirahé Bima sing pecah, nanging malah watuné sing ajur mumur. Bima gereng-gereng nangis nggolèki ibuné. Krungu tangisé Bhima iki, macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila, satemah mlayu sipat kuping.

PandhawaYudhistiraBimaArjunaNakulaSadewa

Miturut carita pedhalangan, Bima (Werkudara) dilairaké kawujud bungkus. Jaman isih cilik urip ingNgastina, nanging sakwisé ditundhung déning Kurawa, Bima lan sedulur-seduluré dibuak lang pungkasané bisa babat Alas Mertani. Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang.

Dasanama[sunting | Owah sumber]Bayusuta : putrané Bathara BayuBallawa : gedhé dhuwurBratasena : keturunan Barata kang prakosaBhima : ngéndab-édabi (Mahabharata)Birawa : gedhé lan medèniDandunwacana: teguhNagata : nyataKowara : kondhangSena : prakosaWerkodara/WerkudaraWijasenaPandhusiwi.KusumayudaKusumadilagaGandhawastratmajaAnak Bojo[sunting | Owah sumber]

Bojone telu (gagrag Jogjakarta), ya iku :

Dèwi Nagagini, nduwé anak jenengé Antareja.Dèwi Arimbi, nduwé anak jenengé Gathotkaca.Dèwi Urangayu, nduwé anak jenengé Antasena.

Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prajurit. Antareja bisa ambles bumi, kang njaga dharatan. Gatotkaca bisa mabur, kang njaga awang-awang. Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu, kang njaga laut.

Kasektèn[sunting | Owah sumber]

Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu, ya iku Bathara bayu dhéwé, Anoman, Liman Situbandha, Garudha Mahambira, Sarpa Nagakuwara, Gunung Maenaka, lan Ditya Jajawreka. Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu, mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin).

Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa, Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. Gegamané kang kondhang ya iku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. Bima ora gelem basa karo sapa waé, kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip.

Ing pungkasan carita wayang, Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka.

Deleng uga[sunting | Owah sumber]Dhaptar paraga wayangPranala njaba[sunting | Owah sumber](id) Bima ing Bausastra Javanese Dictionary (bausastra.com)

Cerita wayang pandu dalam bahasa jawa?

Pertanyaan: Cerita wayang pandu dalam bahasa jawa?

Jawaban:

raden pandu surya tika mana

Contoh cerita wayang dalam bahasa jawa

Pertanyaan: Contoh cerita wayang dalam bahasa jawa

Pegat, apisah, Rama lan Shinta, kidang kencana tanggap ing sasmita, hangendering cancut mlajeng lumebeng wana, saya hanengah, saya tebih, denira apepisahan kalawan garwa mayangsari.Ngancik telenging wana, peteng ndhedhet lelimengan, ical lacaking kidang, sapandurat kumlebet katingal kidang kencana haleledhang, Rama sigra hangembat gendhewa, menthang langkap, wastra lumepas, hangener dening kidang, tumancep warayang mring hangganing kidang sangsam kencana, gumlundhung pejah kasulayah, eloking kahanan, sareng gumalundhunging kidang kapiyarsa swara dumeling, Marica hangemba-emba suwaranipun Rama, jelih-jelih asesambat mring arinta Laksmana.Sinta lan Laksmana ingkang hanganti dhatenging ingkang raka Rama dinandak hamiyarsa suwara nyaring asesambat tiwasing dhiri. Kusumaning ayu Sinta sajroning wardaya, hanyipta lamun swara ingkang kapiyarsa punika, tuhu swaranipun raka Rama, mila tarataban manahira, sigra dhawuh mring ari Laksmana, supaya enggal lumawat mring Rama, aweh pitulungan, Laksmana ingkang wicaksana tansah sung pemut, bilih swara punika sanes suwarnipun Rama.
Saiki, Rama sadar menawa dheweke wis ketipu. Dheweke gage-gage bali ing panggon Sinta ngenteni. Ing dalan dheweke papasan karo Laksmana, banjur dheweke bali bebarengan.   Endah kagete Rama lan Laksmana menawa Sinta wis kasil dicolong Prabu Dasamuka.Manuk Jatayu mbudidaya ngalang-ngalangi malah tekaning pati kaperjaya dening gegamane Rahwana, lan Sinta bisa digawa menyang Ngalengka. Sadurunge mati Jatayu isih bisa ngabari Rama lan Laksmana tumrap kaanane Sinta. Amarga gugur njalanake darmane, Rama lan Laksmana nyuwun marang Sang Kuasa supaya gugure Jatayu  bisa sempurna.  Awit saka panyuwune Rama lan Laksmana, Jatayu bisa gugur secara moksa. Awake melu ilang lunga ing Suarga.