Kecap Pananya Dina Wawancara Teh Kawilang Penting Lantaran

Author:

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya kecap pananya dina wawancara teh kawilang penting lantaran, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai kecap pananya dina wawancara teh kawilang penting lantaran. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

nu kaasup kawih nyaeta latihan

Kalimah pananya dina wawancara bisa ngagunaken kecap 5w 1h,anu diterjemahkan

Pertanyaan: Kalimah pananya dina wawancara bisa ngagunaken kecap 5w 1h,anu diterjemahkan kana basa sunda jadi kecap

Jawaban:

Kalimah pananya dina wawancara bisa ngagunakeun kecap 5w 1h nyaeta :

what

•where

•who

•when

•why

•how

mun diterjemahkeun kana basa sunda bisa jadi kecap :

naon

dimana

•saha

•iraha

naon sababna

kumaha

pembahasan:

wawancara mangrupa kagiatan komunikasi tanya jawab dua arah antar dua orang atawa dua pihak atawa lebih. tujuan tina wawancara nyaeta ker nyari atawa menangkeun data atawa informasi

dari lain pihak nu disebut narasumber nu ditatanya ku pihak anu nyawawancara.

Penjelasan:

SEMOGA BERMANFAAT

Kalimah pananya Dina wawancara bisa ngagunaken kecap 5w+1h,anu diterjemahkan Kana

Pertanyaan: Kalimah pananya Dina wawancara bisa ngagunaken kecap 5w+1h,anu diterjemahkan Kana basa Sunda jadi kecap

Kalimah pananya dina wawancara bisa ngagunakeun kecap 5W + 1H, nyaeta;

 • What
 • Where
 • Who
 • When
 • Why
 • How

Mun diterjemahkeun kana basa Sunda bisa jadi kecap;

 • Naon
 • Di mana
 • Saha
 • Iraha
 • Naon sababna
 • Kumaha

Pembahasan

Wawancara mangrupa kegiatan komunikasi tanya jawab dua arah antar dua orang atawa dua pihak atawa lebih. Tujuan tina wawancara nyaeta keur nyari atawa menangkeun data atawa informasi dari lain pihak nu disebut narasumber nu ditatanya ku pihak anu nyawawancara.

Pelajari lebih lanjut

 1. Materi tentang contoh wawancara basa Sunda https://brainly.co.id/tugas/13745468
 2. Materi tentang pengertian wawancara dalam basa Sunda https://brainly.co.id/tugas/1696626
 3. Materi tentang pengertian wawancara https://brainly.co.id/tugas/881807

Detail jawaban

Kelas: XI

Mapel: Basa Sunda

Bab: Wawancara

Kode: 11.13.7


#AyoBelajar

1. Kalimah pananya nyaeta…2. Kecap pananya dina wawancara teh kawilang

Pertanyaan: 1. Kalimah pananya nyaeta…
2. Kecap pananya dina wawancara teh kawilang penting, lantaran…
3. Patalekan dina wawancara sakurang-kurangna kudu minuhan prinsip…
4. Prinsip 5W+1H teh nyaeta…
5. Kagiatan akhir dina wawancara nyaeta…
6. Laporan hasil wawancara dijieun dina wangun…jeung…
7. Samemeh nagntukeun narasu,ber, tahapan wawancara teh nyaeta…
8. Wangun laporan wawancara anu ilahar digunakeun di kantor-kantor, nyaeta….
9. Basa loma nyaeta…
10. Kecap dongkap, bantun, jeung rorompok mangrupakeun conto..​

1. Kalimah anu eusina nanyakeun huji perkara ka jalma lian sarta mihareup respon nu mangrupa jawaban.

2. Pasualam anu ditanyakeun jadi leuwih eces, leuwih babari, kaharti ku jalma anu diwawancara.

3. 5W + 1H

4. Naon, kunaon, saha, dimana, iraha, jeung kumaha

5. Nyusun laporan wawancara

6. Jurnalistik jeung Formulir

7. ngarancang palatèkan

8. Wangun formulir

9. Basa anu digunakeun sahati hari

10. Basa lemes ka saorangan

Penjelasan:

Naon sababna tahap tatan tatan dina wawancara teh kawilang penting?

Pertanyaan: Naon sababna tahap tatan tatan dina wawancara teh kawilang penting?

Kelas : 10
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Bab : Wawancara
Kata Kunci : Tahap dina wawancara

Sababna tahap wawancara teh kawilang penting nyaeta, dina wawancara sagala sesuatuna kudu teratur sangkan ngahasilkeun hasil anu diharepkeun di awal. Tahap ieu ngabantos urang lamun rek ngalakukeun wawancara sangkan pewawancara atawa reporter sareng narasumberna ge dina kaayaan anu tos dipersiapkeun.

Naon sababna tahap dina wawancara teh kawilang penting

Pertanyaan: Naon sababna tahap dina wawancara teh kawilang penting

alah mak kau orang bandung yaa… kau tau kak mana rumah Dilan??

Kecap pananya dina wawancara teh kawilang penting, lantaran…

Pertanyaan: Kecap pananya dina wawancara teh kawilang penting, lantaran…

Jawaban:

Penjelasan:

Kecap pananya dina wawancara tèh kawilang penting, lantaran pasualan anu ditanyakeun jadi leuwih ècès, leuwih babari kaharti kujalma anu diwawacara.

1. Kalimah pananya nyaeta… 2. Kecap pananya dina wawancara teh

Pertanyaan: 1. Kalimah pananya nyaeta…
2. Kecap pananya dina wawancara teh kawilang penting, lantaran…
3. Patalekan dina wawancara sakurang-kurangna kudu minuhan prinsip…
4. Prinsip 5W+1H teh nyaeta…
5. Kagiatan akhir dina wawancara nyaeta…
6. Laporan hasil wawancara dijieun dina wangun…jeung…
7. Samemeh nagntukeun narasu,ber, tahapan wawancara teh nyaeta…
8. Wangun laporan wawancara anu ilahar digunakeun di kantor-kantor, nyaeta….
9. Basa loma nyaeta…
10. Kecap dongkap, bantun, jeung rorompok mangrupakeun conto..

Jawaban:

1. kalimat anu eusina nanyakeun hihi perkara ka jalma Lian sarta miharep respon nu mangrupa jawaban

2. pasualan anu ditanyakeun jadi lewih eces, lewih babari

1. Naon wae kecap pananya dina kegiatan Wawancara? 2. Kumaha

Pertanyaan: 1. Naon wae kecap pananya dina kegiatan Wawancara?
2. Kumaha Tatakrama Basa dinu kegiatan Wawancara?​

Pertanyaan Yang Diajukan :

1. Naon wae kecap pananya dina kegiatan Wawancara?

2. Kumaha Tatakrama Basa dinu kegiatan Wawancara?

Penjelasan Dari Pertanyaan No 1

Naon wae kecap pananya dina kegiatan Wawancara?

Jawaban :

Pikeun tatanya ka batur téh bisa ku rupa-rupa cara. Di antarana ku cara nyieun pertanyaan anu dimimitian ku kecap pananya. Dina basa Sunda aya sawatara kecap pananya nu biasa digunakeun dina komunikasi sapopoé. Di antarana nyaéta:

 1. naon (keur nanyakeun barang, kajadian, atawa kaayaan)
 2. saha (keur nanyakeun jalma)
 3. iraha (keur nanyakeun waktu)
 4. mana (keur nanyakeun posisi atawa pilihan)
 5. di mana (keur nanyakeun tempat atawa posisi)
 6. ka mana (keur nanyakeun tujuan)
 7. nu mana (keur nanyakeun pilihan)
 8. naha atawa naon sababna (keur nanyakeun sabab atawa kasang tukang)
 9. kumaha (keur nanyakeun cara atawa prosés)
 10. sabaraha (keur nanyakeun angka atawa jumlah).

Penjelasan Dari Pertanyaan No 2

Kumaha Tatakrama Basa dinu kegiatan Wawancara?

Jawaban :

Anu teu kurang pentingna pikeun diperhatikan dina wawancara téh soal Tatakrama basa. Tatakrama basa, atawa kasopanan dina ngagunakeun basa, diperlukeun sangka narasumber ngarasa genah diwawancara ku urang. Apan urang téh sasatna perlu ngumpulkeun data sarta rupa-rupa informasi ti narasumber. Mun narasumberna ngarasa kasigeung atawa teu dihargaan, tanggung wawancara urang téh bakal kagok, gejed, atawa moal dilayanan.

Tatakrama basa raket patalina jeung nyarita ku basa lemes (ragam hormat), atawa nyarita bari maké undak usuk basa. Tugas hidep, pék robah kalimah-kalimah pertanyaan ieu di handap kana ragam hormat. Dina ngarobah kalimah alusna mah gunakeun kamus undak-usuk basa atawa tatanya ka sepuh urang.

Conto kahiji

Ti iraha Ibu mimiti dagang di Pasar Pagadén?

Ti ngawitan iraha Ibu ical galeuh di Pasar Pagadén?

Conto kadua

Sabaraha kauntungan unggal poéna? Naha kungsi ngalaman rugi?

Sabaraha kauntungan unggal dinténna? Naha kantos ngalaman rugel?

Detail Jawaban :

 • Conto wawancara : https://brainly.co.id/tugas/9597541
 • Lengkah – Lengkah wawancara : https://brainly.co.id/tugas/20963739
 • Tahapan Wawancara : https://brainly.co.id/tugas/15239080

Detail Jawaban :

 • Mapel: Bahasa Daerah (Sunda)
 • Kelas: x
 • Kode soal: 13
 • Materi: Pangajaran 1 Wawancara
 • Kode Kategorisasi : 1.13.1

Kata Kunci :wawancara, kecap pananya, Tatakrama Basa dinu kegiatan Wawancara.

perkara naon wae nu kawilang penting dina ngaresensi buku teh??

Pertanyaan: perkara naon wae nu kawilang penting dina ngaresensi buku teh??

identitas buku,judul resensi, kelebihan dan kekurangan buku,kesimpulan

Naon sababna tahap tatan tatan dina wawancara teh kawilang penting?

Pertanyaan: Naon sababna tahap tatan tatan dina wawancara teh kawilang penting?

Kelas : 10
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Bab : Wawancara
Kata Kunci : Tahap dina wawancara

Sababna tahap wawancara teh kawilang penting nyaeta, dina wawancara sagala sesuatuna kudu teratur sangkan ngahasilkeun hasil anu diharepkeun di awal. Tahap ieu ngabantos urang lamun rek ngalakukeun wawancara sangkan pewawancara atawa reporter sareng narasumberna ge dina kaayaan anu tos dipersiapkeun.